Virksomhetsplan

Forutsetningen for en effektiv rapportering i tertialrapporter og månedsrapporter er en god og konkret plan for måloppnåelse. Modulen gir mulighet for å konkretisere vedtatte mål og tiltak fra økonomi- og handlingsplanen ytterligere i en virksomhetsplan med frister og ansvarlige.

I virksomhetsplanen settes ambisjonsnivået for utvalgte nøkkeltall og indikatorer i KOSTRA-analysen, slik at det skal være mulig å følge opp utviklingen gjennom året, og sette i verk korrigerende tiltak om nødvendig. Dette følges effektivt opp i rapporteringsmodulen.

Virksomhetsplanen kan være gjenstand for både politisk og administrativ rapportering, og prosessene knyttet til tertialrapportering og årsmelding kan automatiseres.

Innføring

Virksomhetsplansmodulen kan benyttes som et selvstendig verktøy uavhengig av de andre modulene, men bruk av Framsiktverktøy for flere av arbeidsprosessene gir større effekt på arbeidsprosessene enn å bruke de hver for seg. Løsningen er intuitiv og Framsikt tilbyr et effektivt innføringsløp som sikrer at man kan nyttiggjøre seg verktøyet allerede fra oppstart.

Modulen vil være tilgjengelig for salg i løpet av første halvår 2017.

Support

Vi ønsker å hjelpe brukerne våre til en best mulig utnyttelse av våre løsninger og setter derfor stort fokus på support som er tilgjengelig og svarer raskt.

  • Alle henvendelser på alle kanaler er inkludert i årsleie
  • Omfattende hjelpesenter med brukerveiledninger
  • Intet spørsmål for lite, intet spørsmål for stort.

Vil du vite mer om virksomhetsplanmodulen?

Vil du vite mer om virksomhetsplanmodulen?
Sending