Rapportering

God rapportering gir oversikt og trygghet. Vi tilbyr et verktøy der man på alle nivå i organisasjonen kan se økonomistatus per enhet, tjenesteområde og kommune, både i tall og grafer.

Vi viser også utviklingen i sentrale nøkkeltall, som netto driftsresultat, målt mot vedtatte handlingsregler. Gjennom et interaktivt grensesnitt, og med brukervennlige grafiske analysemuligheter, finner man enkelt forklaring på avvik og ser raskt viktige underliggende utviklingstrekk.

Verktøyet gir ledere effektiv støtte i utarbeidelse av prognoser. Slik verktøystøtte er til svært god hjelp for ikke-økonomer som er ledere og særlig når utvikling i lønnsutgifter skal vurderes. Prognose for utviklingen utarbeides både langs ansvars- og tjenestedimensjonen.

Årsprognoser sammenstilles enkelt for virksomhet, tjenesteområder og kommune i en effektiv månedsrapporteringsprosess med statusrapporter, tiltak ved avvik og avviksrapportering på prosjekter og økonomiplantiltak. Overordnet og korrekt status blir raskt tilgjengelig samtidig som det er svært enkelt å drille ned i underliggende områder og enheter.

Modulen gir støtte for en svært effektiv tertialrapportframleggelse med økonomistatus, avviksforklaringer, prognoser, tiltak og forslag til reguleringer. Rapporteringen omfatter også status og prognoser på investeringer, status på prosjekter, måloppnåelse, oppfølging av strategier, virksomhetsplanaktiviteter, økonomiplantiltak, samt politiske verbalvedtak. Framsikt sin teknikk for dokumenteksport gir også denne modulen store tidsmessige besparinger. Modulen har en fleksibel rapporteringskalender slik at politisk «tertial»-rapportering kan gjøres så ofte som månedlig.

Prognoser for framdrift på investering kan benyttes til rebudsjettering av investeringer. Sammen med Økonomiplan- og Årsbudsjettmodulene har man effektive verktøy for å budsjettere investeringer og avslutte dem i regnskapet. Dette i tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sin veileder for budsjettering av investeringer.

Modulen er integrert med de mest utbredte regnskaps- og lønnssystemene i kommunesektoren slik at du løpende har tilgang på oppdaterte data i verktøyet.

Modulen gir et god grunnlag for virksomhetsstyring gjennom automatisk beregning av nøkkeltall for enhetskostnader i tjenesteproduksjon på enhets- og områdenivå, samt fremstilling av andre sentrale indikatorer for virksomhetsstyring.

Innføring

Rapporteringsmodulen kan benyttes som et selvstendig verktøy uavhengig av løsningene for Økonomiplan og Årsbudsjett, men bruk av Framsiktverktøy for flere av arbeidsprosessene gir større effekt på arbeidsprosessene enn å bruke de hver for seg. Løsningen er intuitiv og Framsikt tilbyr et effektivt innføringsløp som sikrer at man kan nyttiggjøre seg verktøyet allerede fra oppstart.

Modulen vil være tilgjengelig for salg i løpet av første halvår 2017.

Support

Vi ønsker å hjelpe brukerne våre til en best mulig utnyttelse av våre løsninger og setter derfor stort fokus på support som er tilgjengelig og svarer raskt.

  • Alle henvendelser på alle kanaler er inkludert i årsleie
  • Omfattende hjelpesenter med brukerveiledninger
  • Intet spørsmål for lite, intet spørsmål for stort.

Vil du vite mer om Rapporteringsmodulen?

Vil du vite mer om Rapporteringsmodulen?
Sending