Rapportering

God rapportering gir oversikt og trygghet. Modulen er et verktøy både for løpende økonomistyring, og for overordnet rapportering. Den automatiserer utarbeidelsen av tertial-, måneds- og årsrapporter, og er svært fleksibel i forhold til å definere innhold i de ulike rapporteringene.

Løsningen effektiviserer rapporteringsprosessen, gir enkel forklaring på avvik og synliggjør underliggende utviklingstrekk. Prosessen støtter kommunens organisasjonsstruktur og gir støtte til alle ledernivå, samt prosjektledere på investeringsprosjekter. Løsningen gir dermed lederne en rapporteringsveileder, der de kan rapportere på alle elementene man har lagt inn i økonomiplanen.

Modulen gir et godt grunnlag for virksomhetsstyring gjennom automatisk beregning av nøkkeltall for enhetskostnader i tjenesteproduksjon på enhets- og områdenivå, samt fremstilling av andre sentrale indikatorer for virksomhetsstyring. Prognose for utvikling kan utarbeides både langs ansvars- og tjenestedimensjonen. Slik verktøystøtte er til svært god hjelp for ikke-økonomer som er ledere og særlig når utvikling i lønnsutgifter skal vurderes.

Prognoser for framdrift på investering kan benyttes til rebudsjettering av investeringer. Sammen med Økonomiplan– og Årsbudsjettmodulen har man kraftige verktøy for å budsjettere investeringer og avslutte dem i regnskapet. Dette i tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sin veileder for budsjettering av investeringer.

Årsprognoser kan enkelt sammenstilles for virksomhet, tjenesteområder og kommune i en månedsrapportering med statusrapporter, tiltak ved avvik, samt avviksrapportering på økonomiplantiltak og prosjekter. Overordnet og korrekt status blir raskt tilgjengelig samtidig som det er enkelt å drille ned i underliggende områder og enheter. Rapporteringen omfatter også måloppnåelse, oppfølging av strategier og virksomhetsplanaktiviteter, samt politiske verbalvedtak.

Modulen gir til sammen støtte for en svært effektiv tertial- eller kvartalsrapportframleggelse, og har en fleksibel rapporteringskalender slik at politisk rapportering kan gjøres så ofte som månedlig. Modulen er integrert med de mest utbredte regnskaps- og lønnssystemene i kommunesektoren slik at du løpende har tilgang på oppdaterte data i verktøyet.

Framsikt sin teknikk for dokumenteksport gir også denne modulen store tidsmessige besparinger. Sluttproduktet kan både være pdf og et digitalt styringsdokument med moderne grafikk på kommunens hjemmeside. Modulen sikrer en rød tråd mellom økonomi/handlingsplan og avrapporteringen til politikerne.

Modulen er tatt i bruk av over 25 kommuner.

Eksempler på digitale årsmeldinger

Drammen

Bergen

Gjøvik

Innføring

Rapporteringsmodulen kan benyttes som et selvstendig verktøy uavhengig av løsningene for Økonomiplan og Årsbudsjett, men bruk av Framsiktverktøy for flere av arbeidsprosessene gir større effekt på arbeidsprosessene enn å bruke de hver for seg. Løsningen er intuitiv og Framsikt tilbyr et effektivt innføringsløp som sikrer at man kan nyttiggjøre seg verktøyet allerede fra oppstart.

Support

Vi ønsker å hjelpe brukerne våre til en best mulig utnyttelse av våre løsninger og setter derfor stort fokus på support som er tilgjengelig og svarer raskt.

  • Alle henvendelser på alle kanaler er inkludert i årsleie
  • Omfattende hjelpesenter med brukerveiledninger, i form av artikler og video
  • Omfattende webinarprogram inkludert i årlig leie.
  • Kundeportal med selvbetjening, håndtering av endringsønsker, FAQ og Chat
  • Intet spørsmål for lite, intet spørsmål for stort.