Kommuniser bedre med heldigitale økonomiplaner

Kommunale budsjettprosesser innebærer mange vanskelige prioriteringer. Noen foregangskommuner har introdusert digitale verktøy som forenkler hele prosessen – fra de første, innledende møtene og helt frem til ferdig vedtatt plan legges ut på internett. Det å utarbeide kommunale budsjetter er en utfordrende balansegang mellom hensyn som de fleste innbyggerne har en mening om. Bør kommunen prioritere flere lærere i skolen eller flere sykepleiere i eldreomsorgen? Flere sykkelstier eller ny asfalt på bilveiene? Kommuneøkonomi har ikke blitt noe enklere tema etter hvert

oktober 18th, 2017|Tags: , , , |

Bergen og Trondheim har de beste økonomiplanene

Lurer du på hvem som lager de beste økonomiplanene? Framsikt har sammenlignet økonomiplanene for 2017-2020 til 300 norske kommuner. Bergen og Trondheim får godkjent på 26 av 37 punkter. Økonomiplanen et av de viktigste styringsverktøyene for kommunene. Framsikt har gått gjennom planene i de 300 største kommunene for å finne fram til de mest interessante dokumentene. Det vil si de dokumentene det er mest å lære av. Vi har stilt 37 krav til dokumentene når det gjelder økonomistyring, målstyring og

oktober 10th, 2017|Tags: , |

Framsikt inviterer til brukerforum for våre kunder

12-13.des 2017 inviterer vi våre kunder til Framsikts første brukerforum. Vår målsetning med disse dagene er å legge til rette for at dere gjennom kundeforedrag skal få innsikt i erfaringer og gevinstene fra kommuner som har benyttet Framsikts moduler i 2017. Det vil både være fokus på erfaringer med Analysemodulen og de øvrige modulene for økonomiplan, årsbudsjett og rapportering. Blant foredragene vil det medvirke både kommuner som har benyttet verktøyene for første gang i 2017 og pilotkommuner som har medvirket

Piloter og utviklingsprosjektet

Det er nå 13 kommuner som utviklingspartnere i prosjektet og ytterligere 10 kommuner som har tatt i bruk Økonomiplan/Budsjett modulene. Utviklingen av Framsikt verktøyet går etter planen. Det har de siste månedene vært stort fokus på tertial- og månedsrapportering, men det er også blitt utviklet ny spennende funksjonalitet på Økonomiplan-området. Alle piloter er nå i gang med Økonomiplanprosessen for 2018-2021. Det har så langt vært fokus på økt fleksibilitet i budsjettprosessen samt forenkling av grensesnitt for de som medvirker i

Kommuneproposisjonen for 2017

Hvordan ser regjeringen for seg økonomien til kommunen til neste år? 11. mai ble kommuneproposisjonen for 2017 lagt frem av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Ut i fra regjeringens forslag vil kommunesektoren få en vekst i frie inntekster neste år på mellom 3,8 og 4,3 milliarder. Av disse spises 2,2 milliarder opp av endringer i befolkningssammensetning, og 350 millioner til økt forventet pensjonskostnader. Da gjenstår det en vekst på mellom 1,25 og 1,75 milliarder neste år. Av disse

Brukertips – Nyttig å vite i analysemodulen

Her vil vi komme med et par tips til funksjonalitet i løsningen som det kan være greit å vite om og som kan forenkle arbeidet. Du kan selv bestemme rekkefølgen på valgte sammenligningskommuner Når man gjør en analyse kan rekkefølgen i grafer og tabeller være viktig for presentasjon av tallmaterialet. Vi har derfor forbedret funksjon for valg av sammenligningskommuner. For å endre rekkefølgen kan du rett og slett dra og slippe valgte kommuner i den rekkefølgen du ønsker. Vist

mai 12th, 2017|Tags: , , |
X