Administrasjonen trylles bort i kommuneregnskapene

Administrasjon er den minst pålitelige delen av kommuneregnskapet. Administrative utgifter blir ofte dyttet ut i tjenestene.  Det er fritt frem for slike krumspring, for Kostraregnskapet blir ikke revidert. «Administrasjon og styring» er kostra-funksjonene 100 politikk, 110 revisjon, 120 administrasjon, 121 felles eiendomsforvaltning og 130 administrasjonslokaler. I gjennom snitt bruker kommunene 4.500 kroner per innbygger på administrasjonen i 2017. Utgiftene varierer mye. Små kommuner bruker mer per innbygger til administrasjon enn store. Oslo kommune er en av de kommunene som utmerker

mars 19th, 2018|Tags: , , |

Kommuneplanen og økonomiplanen. Skal de to noen gang møtes?

Hvis det skal bli sammenheng i det kommunale planhierarkiet, må begge plantypene endres ganske mye. Skrevet av: Bjørn Brox Etter kommuneloven skal kommunen lage en fireårig, rullerende økonomiplan. Etter plan- og bygningsloven skal kommunen lage en kommuneplan med ti-femten års sikt og en fireårig «handlingsplan» til denne planen. Det er et velkjent problem i kommunal styring at det er stor avstand mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen. I de fleste kommuner svever de to planene som to planeter i hver sin

Produktutvikling i første kvartal 2018

Ved siden av løpende forbedringer av modulene i Framsikt så er det, som tidligere annonsert, to områder som har særlig fokus i produktutviklingen i starten av året. Det er ny modul for Virksomhetsplan og ny løsning for Årsrapport på web. Modulen for Rapportering er som planlagt utvidet med nødvendig funksjonalitet for å kunne gjennomføre avrapportering på hele året både sentralt og fra kommunens tjenesteområder. Funksjonaliteten bygger videre på det som er utviklet for tertialrapportering. I tillegg blir webpubliseringen utvidet med

februar 9th, 2018|

Nå starter skattejakten!

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester er blitt en gullgruve for kommunene. Det kan virke som om noen kommuner har fått gullfeber. Skrevet av: Bjørn Brox Innen 28.2. skal kommunene rapportere sine utgifter til «ressurskrevende tjenester». Dette er en stadig viktigere oppgave i kommunene. I 2017 betaler staten 80 prosent av utgiftene til pleien av tunge brukere, når utgiften er høyere enn 1,2 millioner kroner.  Kostnadsveksten i denne ordningen har vært enorm.  Tilskuddene har økt fra 2 milliard kroner til 10 milliarder

februar 8th, 2018|

Kommunale foretak virker ikke

Styringsproblemene i kommunale foretak overskygger de faglige fordelene i de fleste kommuner. Skrevet av: Bjørn Brox Et kommunalt foretak er en kommunal bedrift eid hundre prosent av kommunen. Foretaket har eget styre og eget regnskap. Det er en del av kommunen som juridisk person, men styres ikke av rådmannen. Styret utnevnes av kommunestyret og rapporterer direkte til kommunestyret.  Kommunale foretak var en oppfinnelse som kom inn i Kommuneloven for omtrent 20 år siden. Tanken var at mer forretningsmessig organisering ville

februar 2nd, 2018|

Gjør som Bergen: lag ditt eget konsernregnskap

Nesten all analyse av kommuneøkonomi bruker konsernregnskapet, men bare et fåtall kommuner lager sitt eget konsernregnskap. Skrevet av: Bjørn Brox Kommunekonsernet er et begrep funnet på av Statistisk Sentralbyrå. Kommunekonsernet omfatter kommunekassen («rådmannskommunen»), kommunale foretak (KF), interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeid etter kommunelovens paragraf 27 med eget regnskap. SSB har publisert regnskapstall for kommunekonsernet siden 2008. Poenget med kommunekonsernet er å få en organisasjonsnøytral sammenligning av kommunale regnskaper. Konsernet fanger opp tjenester satt bort til KF eller IKS. De

januar 23rd, 2018|
X