Kommunens årshjul i ett og samme system

Vi tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner et oversiktlig verktøy for analyse, budsjettering, økonomiplanlegging og virksomhetsstyring.

Verktøyet er utviklet sammen med norske kommuner for å gi en effektiv støtte til hele årshjulet for styring. Våre løsninger gir store muligheter for effektivisering av prosesser, bedre involvering, høyere kvalitet i beslutninger og oppnåelse av bedre resultater.

Framsikt gir rådmannen, sentral økonomiavdeling, og tjenesteledere mulighet til å jobbe med de ulike arbeidsprosessene i ett og samme verktøy. Verktøyet består av flere moduler og dekker ståstedsanalyser, mål, handlingsplaner, tiltak og budsjettrammer for tjenestene. Modulene kan kjøpes hver for seg eller sammen.

Les mer om de ulike bruksområdene lengre ned på siden her.

Framsikt automatiserer og forenkler arbeidet for hele administrasjonen. Det er liten tvil om at det gir kommunen en besparelse på tidsbruk. Denne besparelsen investerer vi i bedre kvalitet og mer gjennomarbeidet leveranser som fører til en bedre plan.

Paul Hellenes

Paul Hellenes

Økonomisjef i Larvik kommune

Analyse

Framsikt Analyse

.

Analysemodulen inneholder kostra-, befolknings- og skoleportdata, samt Folkehelseprofil fra FHI. Løsningen forenkler arbeidet med beregning av teoretisk handlingsrom, justering av utgiftsbehov og utarbeidelse av dokument for Kostra-analyse. Løsningen er brukervennlig og tidsbesparende.

Strategi & Utredning

.

Modulen er utarbeidet for å utrede muligheter for innsparinger og økte satsinger innfor struktur, aktivitet, arbeidsdeling og prisnivå. Den er beregnet på bruk ute i organisasjonen, og tiltakene som utarbeides kan enkelt detaljeres videre i økonomiplanmodulen.

Økonomiplan

.

Et helhetlig verktøy for utarbeidelse av en komplett økonomiplan, tall, tekst, målekart og verbaltiltak. Modulen mulighet for delegering i organisasjonen, samt utarbeidelse av forskriftsskjema, eksport av selve økonomiplan dokumentet, samt digital versjon av økonomiplanen.

Årsbudsjett

.

Årsbudsjettmodulen er et effektivt verktøy for lønns- og driftsbudsjettering. Vi har lagt vekt på å lage oversiktlige og lettforståelige funksjoner – spesielt med tanke på ledere som ikke er økonomer. Alt kan automatisk sammenstilles i dokumenter som kan eksporteres.

Virksomhetsplan

.

Modulen gir mulighet for å konkretisere vedtatte mål og tiltak fra økonomi- og handlingsplanen ytterligere i en virksomhetsplan med frister og ansvarlige. Prosessene knyttet til tertialrapportering og årsmelding kan automatiseres.

Rapportering

.

Et helhetlig rapporteringsverktøy, med måneds- og tertialrapportering på alt innhold i framsiktmodulene, samt fra andre kilder som sykefravær m.m. Gode prognosemuligheter for lønn og detaljbudsjett, samt aggregert rapportering fra organisasjonen i et fleksibelt dashboard.

Innføring

Løsningen er skybasert, hvilket betyr at man ikke trenger å laste ned eller installere noen programvare, men kan bruke løsningen direkte på nett.  Framsikt tar utgangspunkt i data fra økonomisystemet, og bygger opp løsningen basert på kommunens egen struktur av ansvar og funksjoner. Innføring av løsningen skjer ved rådgiving og samarbeid med erfarne konsulenter og basert på planer tilpasset lokale forutsetninger og frister i kommunens eget årshjul.

Support

Vi ønsker å hjelpe brukerne våre til en best mulig utnyttelse av våre løsninger og setter derfor stort fokus på support som er tilgjengelig og svarer raskt.

  • Alle henvendelser på alle kanaler er inkludert i årsleie
  • Omfattende hjelpesenter med brukerveiledninger
  • Intet spørsmål for lite, intet spørsmål for stort.

Framsikt AS, Postboks 24, 8469 Bø i Vesterålen

Tlf 762 01 762